تاریخ اجرا: 1391
محل اجرا: دارخوین
طرف قرارداد: CNCL

پروژه دارخوین