تاریخ اجرا: 1391
محل اجرا: منصوری
طرف قرارداد: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

پروژه منصوری