تاریخ اجرا: 1397
محل اجرا: اهواز
طرف قرارداد: شرکت پدک

پروژه یاران شمالی – چاه شماره 14