تاریخ اجرا: 1391
طرف قرارداد: رخشاکوشا-شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

پروژه کرنج