تاریخ اجرا: 1396
محل اجرا: اهواز
طرف قرارداد: شرکت پدک

پروژه یاران جنوبی