تاریخ اجرا: 1397
محل اجرا: اهواز
طرف قرارداد: شرکت پدک

یاران شمالی